Tag Archive: การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

เม.ย.
20

โครงการ “เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สถานประกอบการ” สำหรับนักศึกษาภาควิชาเคมี

20170419chem_44

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ “เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สถานประกอบการ” ให้กับนักศึกษาภาควิชาเคมี ชั้นปีที่ 4 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมชาย เอื้อพิพัฒนากูล ประธานกรรมการบริษัท ไคเนติคส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บรรยายเรื่อง แนวทางในการสร้างธุรกิจทางด้านเคมีและการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการประกอบอาชีพ และอาจารย์โสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ บรรยายเรื่อง “การสัมภาษณ์งาน ทักษะการสื่อสาร และวัฒนธรรมในองค์กร” เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ณ อาคารสถาบันวิชัยเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/48201 Share

ส.ค.
27

โครงการเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556 หัวข้อ การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

sci_06

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา  ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556 หัวข้อ การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารี ทองฤทธิ์ เป็นวิทยากรบรรยาย  เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ณ  ห้อง SC 1501  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=15620 Share