Tag Archive: กำหนดการการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

เม.ย.
21

กำหนดการการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

ST57

กำหนดเกี่ยวกับการส่งใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา/ตรวจสุขภาพ/การเรียนปรับพื้นฐานและปฐมนิเทศนักศึกษา Share