Tag Archive: กิจกรรมแนะแนวสัญจรโรงเรียนพระวิสุทธิวงส์

ม.ค.
28

กิจกรรมแนะแนวสัญจรโรงเรียนพระวิสุทธิวงส์

20190128-sci_20

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมแนะแนวสัญจรโรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ ในวันที่ 28 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/74226 Share