Tag Archive: ขอแสดงความยินดี

ต.ค.
01

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานประจำฝ่ายพัฒนานักศึกษา

OAM_SD

Share

ก.ค.
13

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์ ที่ได้รับเลือกตั้งให้เป็น กรรมการประจำคณะ ประเภทกรรมการจากคณาจารย์ประจำ

Watcharapong-Committee2018

Share

ก.พ.
15

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประภาส ทองรัก ที่ได้รับคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Prapas2018

Share

ก.พ.
02

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สมพงษ์ แสนเสนยา ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

Asst.sompong

Share

มิ.ย.
08

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานนวัตกรรม (The 7th Innovation Awards 2017)

Innovation Awards 2017-Chutima-1

Share

ก.พ.
21

ขอแสดงความยินดี

20170221sci_04

Share

มิ.ย.
22

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับ ดร.นิพัทธิ์ จงสวัสดิ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยคณบดี”

20150623

Share

ก.พ.
10

บุคลากรสายสนับสนุนขอแสดงความยินดีแด่ ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2

บุคลากรสายสนับสนุนขอแสดงความยินดีแด่ ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Share

ก.พ.
05

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ที่ได้มีคำสั่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20150205-2

Share

ก.ย.
25

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นายวัชรพงษ์ เตวิยะ ได้รับ “รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น” และ “รางวัลผู้นำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น”

20141001

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นายวัชรพงษ์ เตวิยะ  รหัส 115460902005-6  นักศึกษาปริญญาโท สาขาเคมีนวัตกรรม  ได้รับ “รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น” และ “รางวัลผู้นำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น” ในหัวข้อวิจัยเรื่อง “การเตรียมแผ่นฟิล์มต้านเชื้อจุลินทรีย์ของพอลิแอลแลคติกแอซิด/เซลลูโลสสำหรับบรรจุภัณฑ์” ในงานสัมมนาผลงานวิทยานิพนธ์นักศึกษา โครงการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557  ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ โดยมี อาจารย์ที่ปรึกษาหลักคือ ผศ.ดร.ปรียาภรณ์  ไชยสัตย์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมคือ  ผศ.ดร.อมร  ไชยสัตย์   และ ดร. อัจฉรา ไชยองค์การ Share

Older posts «