Tag Archive: ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับโล่รางวัลธรรมาภิบาล “สิงห์ทอง” ครั้งที่ 4 รางวัลผู้บริหารและนักพัฒนาองค์กรดีเด่น แห่งปี 2557

พ.ย.
14

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สาขาชีววิทยา ที่ได้รับรางวัล “เหรียญทอง”

42International Invention show

Share

ต.ค.
01

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ ที่ได้รับเหรียญรางวัลพิเศษ

sukhan-tiwan2017

Share

มี.ค.
31

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

Com-chutima

Share

มี.ค.
17

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

Ass.Prof.Dr.Naris

Share

ม.ค.
30

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จิราภรณ์ อนันต์ชัยพัทธนา ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

Asst. Prof. Dr. Jiraporn

Share

พ.ย.
24

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อัญชลี ทองกำเหนิด ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

20161124

Share

ก.ค.
04

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล ที่ได้รับรางวัล Best Oral Presentation

Voranuch_Best Oral Presentation

Share

ก.ค.
01

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว ที่ได้รับรางวัล Best presentation (poster)

chatchai_Best presentation

Share

พ.ย.
06

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ ที่ได้รับรางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2558

image1

Share

พ.ค.
06

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

20150506

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”  Share

Older posts «