Tag Archive: คณะผู้ตรวจเยี่ยมจากสำนักงานประกันคุณภายใน เข้าตรวจเยี่ยมคณะฯ

เม.ย.
04

คณะผู้ตรวจเยี่ยมจากสำนักงานประกันคุณภายใน เข้าตรวจเยี่ยมคณะฯ

sci_32

ผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้การต้อนรับ คณะผู้ตรวจเยี่ยมจากสำนักงานประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย ในการตรวจเยี่ยม การประเมินผลการดำเนินงานในส่วนต่างๆ ของคณะฯ โดยมี ท่านรองอธิการบดี  ผศ.ดร.สุภัทรา โพธิ์ม่วง ให้เกียรติเป็นประธานการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ วันที่ 30 มีนาึคม 2555 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=11319 Share