Tag Archive: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มิ.ย.
20

ทำบุญครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20190620sci_143

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ ห้องกระจก อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยมี ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/78308 Share

เม.ย.
30

โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20180425sci_233

  ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และถ่ายทอดและทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 และได้รับเกียรติจาก ดร.วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การประยุกต์ใช้หลักการคิดด้วยภาพในการทำงาน พร้อมทั้งร่วมรับฟังการนำเสนอการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระดับภาควิชา/สาขาวิชา ระหว่างวันที่ 25 – 27 เมษายน 2561 ณ ไชยเชษฐ์ รีสอร์ท เกาะช้าง จังหวัดตราด ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/64040 Share

มี.ค.
22

การประชุมบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20180322sci_02

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อชี้แจงการทำงานของแต่ละส่วนงาน โดยมี ดร.มรกต พุทธกาล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และ ดร.อัษฏาวุธ อารีสิริสุข รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน พบปะพูดคุยเรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบในงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม ST-1 306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/63044 Share

ก.พ.
05

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อนรับอาจารย์จาก Batangas State University ประเทศฟิลิปปินส์

20180205Batangas_23

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน และดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูลผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ ให้การต้อนรับอาจารย์จากBatangas State Universityประเทศฟิลิปปินส์ มาเป็นอาจารย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทำวิจัยร่วมกัน และการเรียนการสอนโดยใช้ CDIO ประจำสาขาวิชาชีววิทยา จำนวน 2 คน และสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 คน เป็นระยะเวลา 1 เดือน ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์2561 ณ ห้อง ST-1 217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/59604 …

Continue reading »

ม.ค.
26

โครงการต้นแบบการปลูกพืชอินทรีย์ GAP ด้วยสารอาหารเสริมพืชร่วมกับหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโน

20180126sci_115

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมานิการ์ จันทร์บรรเจิด ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการต้นแบบการปลูกพืชอินทรีย์ GAP ด้วยสารอาหารเสริมพืชร่วมกับหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ในวันที่ 26 มกราคม 2561 ณ ชุมชนบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี โดยมี ผศ.ดร.สุกาญจน์ รันตนเลิศนุสรณ์ และนางสาวอภิลักษณา คชรัตน์ เป็นวิทยากรบรรยายให้กับผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายชุมชนบึงบา และชุมชนใกล้เคียง ในการนี้ ดร.นงลักษณ์ พรมทอง รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้กล่าวรายงาน ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/58789 Share

ก.ย.
07

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก UII

20170907UII

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณาจารย์จากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Faculty ofIndustrial Technology, University Islam Indonesia (UII) ประเทศอินโดนีเซีย ในวันที่ 7 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/54551 Share

ส.ค.
23

การประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับมหาวิทยาลัยฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น

20170823Hokkaido

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Yoshikazu Miyanaga (Dean, Graduate School of Information Science and Technology, Hokkaido University), Prof. Akira Taguchi (Dean, Faculty of Knowledge Engineering, Tokyo City University), Prof. Masakiyo Suzuki (Professor of Department of …

Continue reading »

ส.ค.
17

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ในการประกวดการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2559

STEM-KM2017

  ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/53470 Share

เม.ย.
04

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์จาก Batangas State University (BSU) ประเทศฟิลิปปินส์

20170404BSU

ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์จาก Batangas State University (BSU) ประเทศฟิลิปปินส์ ในการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของคณะฯ ในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/47696 Share

มี.ค.
13

ภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมย่อยรวม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30

20170312

บัณฑิต และมหาบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าฝึกซ้อมย่อยรวม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม :http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/46533 Share

Older posts «