Tag Archive: คณิตศาสตร์

ต.ค.
09

นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ นำเสนอสื่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

20181009math_36

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ นายกิตติชัย พุ่มไม้นางสาววราภรณ์ กล่ำคำและนางสาวดวงสุดา ผลบุญ ได้นำเสนอสื่อการเรียนรู้โดยผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 6/1และนำเสนอสื่อด้วยคอมพิวเตอร์ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา6/2โรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาระเบียบวิธีการวิจัย อาจารย์ผู้สอน ดร.กมลรัตน์. สมบุตร ในหัวข้องานวิจัยเรื่อง การสร้างสื่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยทำให้การเรียนรู้คณิตศาสตร์นั้นมีความน่าเรียนน่าสนใจและเข้าถึงได้ง่าย และมีทัศนคติที่ดีในการเรียนคณิตศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2561 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/69963 Share

พ.ค.
09

ภาพบรรยากาศการสอนปรับพื้นฐานรายวิชาคณิตศาสตร์ สําหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

20180509sci_10

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดการเรียนปรับพื้นฐานรายวิชาคณิตศาสตร์ สําหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 โดยคณาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สอนรายวิชาคณิตศาสตร์ (แคลคูลัส) ให้แก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีการเกษตร  และคณาจารย์สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สอนรายวิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป ให้แก่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ โดยมีการสอนระหว่างวันที่ 7-11 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (รป.13 ชั้น) มทร.ธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/64813     Share

มิ.ย.
01

โครงการปรับความรู้พื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

20170601math

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการปรับความรู้พื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับนักศึกษาใหม่ทีมีผลคะแนนสอบเข้าต่ำกว่าเกณที่กำหนด โดยมีการสอนระหว่างวันที่ 1-16 มิถุนายน 2560 ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (รป.13 ชั้น ) มทร.ธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/50812 Share

ก.ค.
03

ภาพบรรยากาศโครงการสอนปรับความรู้พื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

20160627math_98

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการสอนปรับความรู้พื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ให้กับนักศึกษาใหม่ทีมีผลคะแนนสอบเข้าต่ำกว่าเกณที่กำหนด โดยมีการสอนระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมวิทบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา และอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (ตึก รป 13 ชั้น) มทร.ธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/38262 ภาพขนาดใหญ่ : https://goo.gl/G7DEdC Share

ส.ค.
13

ภาพบรรยากาศโครงการประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2557

sci20140809_94

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดโครงการประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2557 ณ บริเวณรอบคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยและเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่ชนะเลิศในกลุ่มต่างๆ มาเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยในระบบโควต้าต่อไป Share