Tag Archive: คลินิกวิจัย

มิ.ย.
25

โครงการ “ที่ปรึกษาวิจัยในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (คลินิกวิจัย)”

201506023research_02

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ “ที่ปรึกษาวิจัยในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (คลินิกวิจัย)” ในวันที่ 23 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม SC1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/29118 Share

ส.ค.
15

โครงการที่ปรึกษานักวิจัยในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (คลินิกวิจัย)

sci20140804_05

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการที่ปรึกษานักวิจัยในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (คลินิกวิจัย) ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมSC1306 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ภายในคณะฯ โดยเฉพาะอาจารย์ที่เป็นนักวิจัยรุ่นใหม่และรุ่นกลางที่มีประสบการณ์ในการเขียนบทความวิจัยน้อย ให้สามารถพิมพ์บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่มีคุณภาพที่อยู่ในฐานข้อมูลสากลได้มากขึ้น ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/22892 Share

ก.ค.
30

การเขียนผลงานเชิงบวกเพื่อขอผลงาน รศ. , ผศ.

2013july29-3

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ปราการเจริญ อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มาให้ความรู้ เรื่องการเขียนผลงานเชิงบวกเพื่อขอผลงาน ผศ., รศ. ให้กับอาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการคลินิกวิจัย ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Share