Tag Archive: คอลัมน์ ฉลาดทันกาล: ระบบควบคุมพลังงานผ่านมือถือ

ก.พ.
03

คอลัมน์ ฉลาดทันกาล: ระบบควบคุมพลังงานผ่านมือถือ

Binder1_Page_01

พลังงานเป็นสิ่งที่มีค่าและมีความจำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ทั้งพลังงานน้ำ พลังงานน้ำมัน พลังงานไฟฟ้า ซึ่งความต้องการใช้พลังงานมีอัตราเพิ่มมากขึ้นทุกปี ในขณะที่พลังงานต่าง ๆ มีราคาที่สูงขึ้นและกำลังเริ่มขาดแคลน หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พยายามรณรงค์ให้ใช้พลังงานอย่างประหยัด รวมถึงสนับสนุนให้เกิดการพัฒนางานวิจัยที่ช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี จึงได้จัดทำโครงการวิจัย “การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานของระบบไฟถนน และไฟสาธารณะ” ขึ้น ซึ่งเป็นนวัตกรรมการใช้ไฟฟ้าแบบประหยัดพลังงาน เนื่องจากการทำงานของไฟถนนและไฟสาธารณะอาศัย สวิตช์แสงในการสั่งการให้ทำงาน ทำให้มีช่วงเวลาการทำงานในแต่ละวันไม่ตรงกัน อีกทั้งจำนวนหลอดที่ใช้การได้ ในแต่ละช่วงเวลาอาจจะไม่เท่าเดิม ทำให้การคำนวณผลตอบแทนด้วยการดำเนินโครงการแบบ PPP จำเป็นต้องวิเคราะห์และหาแนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงานสำหรับการจ่ายผลตอบแทนที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด Share