Tag Archive: คอลัมน์ นิวเจนพลัส: เครื่องกระจายสัญญาณ Wi-Fi แบบหยอดเหรียญ

ก.พ.
03

คอลัมน์ นิวเจนพลัส: เครื่องกระจายสัญญาณ Wi-Fi แบบหยอดเหรียญ

rmutt_news-0012

คงไม่มีใครปฏิเสธได้ถึงการใช้ชีวิตของสังคมปัจจุบันที่อินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาท ในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมาก ไม่ว่าจะเพื่อการประกอบอาชีพ การสนทนาติดต่อสื่อสาร หรือการสั่งซื้อของและการทำธุรกรรมต่างๆ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งจำเป็นต้องใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตเพื่อการดังกล่าว และประกอบกับเทคนิควิธีเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านเครือข่ายไร้สาย Wireless LAN : WLAN ที่ทันสมัยและสามารถลดค่าใช้จ่ายในการวางระบบเครือข่าย โดยไม่ต้องเดินสายวางระบบเครือข่ายให้ยุ่งยากซับซ้อน Share