Tag Archive: งานศิลปะ

มี.ค.
28

โครงการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับงานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

20180328sci_22

ดร.มรกต พุทธกาล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับงานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมี คุณธนากร พละชัย ที่ปรึกษาองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับงานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้ัองถิ่น” และอาจารย์ประภาส ทองรัก หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม เป็นวิทยากรปฏิบัติการหัวข้อ “แนวทางการจัดกิจกรรม/โครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม” ในวันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ ห้องเรียนต้อนแบบ ST-1 906 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/63271 Share