Tag Archive: จัดแสดงผลงานวิจัย

ก.พ.
02

นักวิจัยสาขาวิชาชีววิทยา เข้าร่วมพิธีเปิดและจัดแสดงผลงานวิจัยในงาน “วันนักประดิษฐ์ 2561″

20180202sci_02

ผศ.ดร.จิราภรณ์ อนันต์ชัยพัทธนา และ ดร.อารณี โชติโก นักวิจัยสาขาวิชาชีววิทยา เข้าร่วมพิธีเปิดและจัดแสดงผลงานวิจัยในงาน “วันนักประดิษฐ์ 2561″ ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ EH 98-99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/59590 Share