Tag Archive: จิตอาสา

พ.ย.
16

โครงการสร้างจิตสาธารณะและปลูกฝังค่านิยม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20181116sci_112

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการจิตอาสา ทำความสะอาดหลังคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสร้างจิตสาธารณะหรือจิตอาสาและปลูกฝังค่านิยมเพื่อรับใช้สังคมรวมทั้งเรียนรู้กระบวนการจัดกิจกรรม โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการ ในวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/70988 Share

ส.ค.
03

โครงการปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 “จิตอาสาบริการวิชาการการให้ความรู้ด้านการคัดแยกขยะสู่ชุมชน”

20180830CEERD_11

  Professor Dr. Thierry Lefevre ประธานมูลนิธิศูนย์กลางเพื่อพัฒนาทรัพยากรด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (Center for Energy Environment Resources Development Foundation: CEERD) พร้อมคณะเข้าเยี่ยมชมผลการดำเนินการโครงการปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้บันทึกข้อตกลงด้านวิชาการฯ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ พร้อมผู้บริหารให้การต้อนรับ โครงการฯ อยู่ในการดำเนินงานระยะที่ 2 ชื่อโครงการ “จิตอาสาบริการวิชาการการให้ความรู้ด้านการคัดแยกขยะสู่ชุมชน” เพื่อกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อมขยายผลสู่ชุมชน (โรงเรียน/สถานสงเคราะห์และชุมชนใกล้เคียงมหาวิทยาลัย) กิจกรรมในงานได้แก่ พิธีมอบทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน การแสดงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น นิทรรศการ Show & Share การดำเนินกิจกรรมการให้ความรู้และการติดตามผล และการประกวดคำขวัญ หัวข้อ “ลดขยะ ลดโลกร้อน” โดยจัดขึ้นในวันที่ …

Continue reading »

ก.พ.
27

โครงการเคมีจิตอาสา ณ บ้านเด็กอ่อนรังสิต

20180227Chem_03

อาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ภาควิชาเคมี ร่วมโครงการเคมีจิตอาสา เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บ้านเด็กอ่อนรังสิต จังหวัดปทุมธานี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/61900   Share

พ.ค.
01

โครงการศึกษาความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของสาหร่ายทะเล

20170428bio

อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการศึกษาความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของสาหร่ายทะเล และจิตอาสาเก็บขยะชายหาดระหว่างวันที่ 28 – 30 เมษายน 2560 ณ หาดนางรำ จังหวัดชลบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/49364 Share

มิ.ย.
27

ขอเชิญชวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเข้าร่วมโครงการ “ปลูกต้นกล้าความดี ด้วยจิตอาสา

coral20160701

Share

มิ.ย.
24

โครงการจิตอาสา ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2556

sci_2013_June_24-1

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กำหนดจัดโครงการจิตอาสา ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2556 ในวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมกับการตรวจประเมินของ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) ในระหว่างวันที่ 1 – 11 กรกฎาคม 2556 Share