Tag Archive: จุลินทรีย์

ก.พ.
25

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตไอศกรีมโยเกิร์ตจากน้ำข้าวกล้อง

20180224Bio_19

สาขาวิชาชีววิทยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตไอศกรีมโยเกิร์ตจากน้ำข้าวกล้อง เพื่อถ่ายทอดความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณธ์อาหารที่ได้จากกระบวนการหมักจุลินทรีย์แบบต่างๆ และเพื่อเป็นแนวทางการประกอบเป็นอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านในชุมชน โดยมีอาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา เป็นวิทยากรบรรยายและปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ชุมชนคลองห้า อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/62102 Share

ก.ย.
22

โครงการศึกษาโครงสร้างระบบนิเวศแบบบูรณาการ

bio20140913_29

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการเรียนการสอน รายวิชา 09-341-264 นิเวศวิทยาและชีววิทยาการอนุรักษ์ ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาชั้นปีที่ 2 จึงจัดทำโครงการศึกษาโครงสร้างระบบนิเวศแบบบูรณาการ โดยนำนักศึกษาเดินทางไปฝึกทักษะปฏิบัติศึกษาโครงสร้างป่าผลัดใบและป่าดิบแล้ง และความหลากหลายทางชีวภาพทางชีวภาพชนิดพันธ์ุพืชและสัตว์และจุลินทรีย์ ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการภาคสนาม สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 13 – 14 กันยายน 2557 ภาพข่าวจาก : สาขาวิชาชีววิทยาภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/24085 Share

ก.ค.
29

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตน้ำหมักชีวภาพสำหรับการบริโภคเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

bio20140727_13

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี จัดโครงการบริการวิชาการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตน้ำหมักชีวภาพสำหรับการบริโภคเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ระหว่างวันที่ 26 – 27 กรกฎาคม 2557 ณ หมู่ 2 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/22599 Share