Tag Archive: ตีพิมพ์

เม.ย.
20

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management: KM) ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2

20170420KM-STEM_30

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management: KM) ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2 โดยมีการแบ่งกลุ่มการจัดการองค์ความรู้ ดังนี้ – กลุ่ม “การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนแบบสหวิทยาการกับ STEM” – กลุ่ม “เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐาน Q1-Q2” เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม ST-1217 และ ห้อง ST-1 306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/48138 Share

ส.ค.
15

โครงการที่ปรึกษานักวิจัยในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (คลินิกวิจัย)

sci20140804_05

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการที่ปรึกษานักวิจัยในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (คลินิกวิจัย) ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมSC1306 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ภายในคณะฯ โดยเฉพาะอาจารย์ที่เป็นนักวิจัยรุ่นใหม่และรุ่นกลางที่มีประสบการณ์ในการเขียนบทความวิจัยน้อย ให้สามารถพิมพ์บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่มีคุณภาพที่อยู่ในฐานข้อมูลสากลได้มากขึ้น ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/22892 Share