Tag Archive: ต้อนรับ

พ.ค.
17

การเจรจาความความมือด้านวิชาการและวิจัยกับ Kochi University of Technology ประเทศญี่ปุ่น

20190521Chem_12

ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และทีมอาจารย์จากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ร่วมต้อนรับ Prof.Dr.Chaoyang Li จาก Kochi University of Technology ประเทศญี่ปุ่น ในการเจรจาความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัย ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/76745 Share

พ.ย.
22

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมต้อนรับ Prof.Takashi Fuji อดีตอธิการบดี Hokkaido Information University

20181122HIU

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพร้อมด้วยผู้บริหารของมหาวิทยาลัย และผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วยอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมต้อนรับและประชุม กับ Prof. Takashi Fuji อดีตอธิการบดี Hokkaido Information University ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมธัญกาฬ สำนักงานอธิการบดี มทร.ธัญบุรี Share

พ.ย.
14

การประชุมหารือกับ Hokkaido University เรื่องความร่วมมือเกี่ยวกับกิจกรรมการแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา งานวิจัย การออกสหกิจศึกษา

20181114sci_02

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทีมผู้บริหารของคณะฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Hiroshi Kawamura, Office for Interational Academic Support, Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น เพื่อหารือเรื่องความร่วมมือเกี่ยวกับกิจกรรมการแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา งานวิจัย การออกสหกิจศึกษา ที่จะดำเนินการร่วมกันในอนาคต ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม ST-1217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/71691 Share

มี.ค.
29

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาการพยาบาล และคณะผู้บริหารจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

20180329sci_58

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ของคณะฯ ร่วมให้การต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาการพยาบาล และคณะผู้บริหารจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานร่วมกันและเยี่ยมชมความพร้อมของห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา สาขาวิชาชีววิทยา ในโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อพิจารณาการรับรองสถาบันการศึกษาใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม ST-1217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/63323 Share

มี.ค.
23

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนในเครือข่ายพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

20180323sci_110

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนในเครือข่ายพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศูนย์อำนวยบริหารจังหวัดชายแดนใต้ ในการศึกษาดูงานและรับฟังแนวทางและวิธีการจัดการเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ให้ประสบความสำเร็จเพื่ออนาคตในการศึกษาต่อ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี” จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/62934 Share

มี.ค.
14

คณะผู้บริหาร มทร.ธัญบุรี ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจาก NPUST

20180314sci_88

  คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำโดย รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Chang-Hsien Tai อธิการบดีจาก National Pingtung University of Science and Technology (NPUST) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ในการเจรจาความร่วมมือด้านงานวิจัย การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของนักศึกษา เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองมหาวิทยาลัยให้เข้มแข็ง และการจัดทำหลักสูตรร่วมกันในอนาคต เมื่อวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมธัญกาฬ ตึกสำนักงานอธิกาบดี ชั้น 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/63090 Share

ธ.ค.
13

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Department of Applied Physics, National Pingtung University, Taiwan

1

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Department of Applied Physics, National Pingtung University, Taiwan ในการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการและศิลปวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 12-17 ธันวาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยเป็นประธานในการต้อนรับ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/57300 Share

เม.ย.
26

คณะผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และ STEM ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20170426STEM

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในการต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 ในการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และ STEM ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 26 เมษายน 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/49019 Share

ก.ย.
23

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก Institute of Technical Education College East สาธารณรัฐสิงคโปร์

ITE20140923_14

ดร.อนันต์ บุญปาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก Institute of Technical Education College East สาธารณรัฐสิงคโปร์ (RMUTT-ITE IT Project Program) จำนวน 12 คน วันที่ 23 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม SC1306 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานวิจัย (RMUTT-ITE IT Project Program) อยู่ฝึกงานวิจัยระหว่างวันที่ 22 กันยายน – 3 ตุลาคม  2557 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/24117 โดยมีวัตถุประสงค์ …

Continue reading »

ก.ย.
12

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Savanakhet University (SKU) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

sci20140913

ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Savanakhet University (SKU) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการ และเจรจาความร่วมมือระหว่างสองมหาวิทยาลัยในการพัฒนาการศึกษา และทรัพยากรมนุษย์ เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2557 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/23809 Share

Older posts «