Tag Archive: ที่ปรึกษา

ส.ค.
15

โครงการที่ปรึกษานักวิจัยในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (คลินิกวิจัย)

sci20140804_05

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการที่ปรึกษานักวิจัยในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (คลินิกวิจัย) ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมSC1306 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ภายในคณะฯ โดยเฉพาะอาจารย์ที่เป็นนักวิจัยรุ่นใหม่และรุ่นกลางที่มีประสบการณ์ในการเขียนบทความวิจัยน้อย ให้สามารถพิมพ์บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่มีคุณภาพที่อยู่ในฐานข้อมูลสากลได้มากขึ้น ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/22892 Share