Tag Archive: นวัตกรรม

มิ.ย.
24

ประกาศรายชื่อ การประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ครั้งที่ 9

bannername-innovation2019

Share

พ.ค.
27

การประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ครั้งที่ 9

innovation contest2019

  ดาวน์โหลดเอกสาร Share

พ.ค.
22

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Biodiversity 2019 : IBD 2019

20190522bio

“จากความหลากหลายทางชีวภาพ สู่การนำไปใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่า“ The Value of Biodiversity สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าร่วม นิทรรศการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ในงาน International Conference on Biodiversity 2019 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยได้จัดโชว์นวัตกรรม จากพืช สาหร่าย และไส้เดือนจังหวัดปทุมธานี จัดแสดงในงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/77001 Share

เม.ย.
03

การประกวดโครงการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ.2562 สำหรับสถาบันการศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

20190402coopsci_13

  ตัวแทนนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประกวดโครงการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ.2562 สำหรับสถาบันการศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ในวันที่ 2 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดผู้รับรางวัลดังนี้ 1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวมลธิชา รุจิชาญ นายเมธี กิจสนธิ และนางสาวอัฐภิญญา ทัพจีน นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ 2. รางวัลชมเชยประเภทนวัตกรรม นายภัทรพล นูมหันต์ นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ 3. รางวัลชมเชยประเภทนานาชาติ นายกรวัฎ เอนกนิตย์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ นายสหรัฐ สุวรรณศิริ และนายชนกานต์ …

Continue reading »

ธ.ค.
13

การประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ปีการศึกษา 2561 (รอบคัดเลือก)

20181213coopsci_10

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบคัดเลือก) โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภทสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์และการจัดการ ประเภทนานาชาติ และประเภทนวัตกรรม ในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ ห้องเรียน ชั้น 3 และ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/72366 Share

ต.ค.
01

การประชุมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีจัดการข้อมูลขนาดใหญ่

20181001sci_22

งานหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมการจัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ โดยมี ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุม ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ณ ห้อง ST-1217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/69942 Share

ก.ค.
03

ประกาศรายชื่อ โครงการประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ครั้งที่ 8

banlistname

สถานที่ประกวดโครงการประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ครั้งที่ 8 ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น มทร.ธัญบุรี กลุ่ม ลำดับ สถานที่ประกวด ชั้น ห้อง STEM 1-18 4 รป. 4-01 19-36 4 รป. 4-09 คณิตศาสตร์ 1-14 4 รป. 4-03 วิทยาศาสตร์ 1-24 5 รป. 5-01 25-48 5 รป. 5-04 คอมพิวเตอร์ 1-10 …

Continue reading »

มิ.ย.
05

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561

innovation2018

เอกสารดาวน์โหลด Share

เม.ย.
22

ประเทศมาเลเซียแลกเปลี่ยนหารือกับศูนย์ COE

20170421nano_03

คณะรัฐบาล ประเทศมาเลเซีย แลกเปลี่ยนหารือ และสั่งซื้อนวัตกรรมหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโนของ ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปทุมธานี เพื่อนำหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโนพัฒนาการปลูกปาล์มของประเทศมาเลเซีย ในการเพิ่มผลผลิต 26ทะลายต่อต้นต่อปี ปรับสภาพดิน ลดสารปนเปื้อน ลดต้นทุน ค่าปุ๋ย และที่สำคัญเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มได้ตลอดทั้งปี เฉลี่ย 30-36 ตันต่อไร่ต่อปี รายได้ 2,160,000 บาทต่อไร่ปี ได้ผลผลิตเร็วขึ้น ตั้งแต่อายุปาล์ม 1.6ปี เป็นต้นไป ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/48852 Share

ส.ค.
13

ภาพบรรยากาศโครงการประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2557

sci20140809_94

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดโครงการประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2557 ณ บริเวณรอบคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยและเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่ชนะเลิศในกลุ่มต่างๆ มาเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยในระบบโควต้าต่อไป Share

Older posts «