Tag Archive: นวัตกรรม

ส.ค.
03

โครงการการพัฒนานวัตกรรมและเครือข่ายด้านเกษตรอาหารด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตอบยุทธศาสตร์ชาติ

20190801Food_83

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการการพัฒนานวัตกรรมและเครือข่ายด้านเกษตรอาหารด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตอบยุทธศาสตร์ชาติ ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมไอยราแกรนด์ พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ตรี วาทกิจ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม บรรยายเรื่อง “การยกระดับและการพัฒนาสินค้าเกษตรอาหารด้วยนวัตกรรม” และ ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บรรยายเรื่อง “แนวทางการพัฒนางานวิจัยด้านเกษตรอาหารร่วมภาคเอกชน” เป็นวิทยากรบรรยายและให้ความรู้ ในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/84726 วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ผศ.ดร.ลลิตา …

Continue reading »

ก.ค.
08

โครงการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ครั้งที่ 9

20190704sci_120

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ครั้งที่ 9 โดยแบ่งเป็นกลุ่มการประกวด 4 กลุ่ม คือ กลุ่ม STEM กลุ่มวิทยาศาสตร์ กลุ่มคอมพิวเตอร์ และกลุ่มคณิตศาสตร์ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานเปิดโครงการ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/80670 Share

มิ.ย.
24

ประกาศรายชื่อ การประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ครั้งที่ 9

bannername-innovation2019

Share

พ.ค.
27

การประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ครั้งที่ 9

innovation contest2019

  ดาวน์โหลดเอกสาร Share

พ.ค.
22

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Biodiversity 2019 : IBD 2019

20190522bio

“จากความหลากหลายทางชีวภาพ สู่การนำไปใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่า“ The Value of Biodiversity สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าร่วม นิทรรศการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ในงาน International Conference on Biodiversity 2019 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยได้จัดโชว์นวัตกรรม จากพืช สาหร่าย และไส้เดือนจังหวัดปทุมธานี จัดแสดงในงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/77001 Share

เม.ย.
03

การประกวดโครงการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ.2562 สำหรับสถาบันการศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

20190402coopsci_13

  ตัวแทนนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประกวดโครงการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ.2562 สำหรับสถาบันการศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ในวันที่ 2 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดผู้รับรางวัลดังนี้ 1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวมลธิชา รุจิชาญ นายเมธี กิจสนธิ และนางสาวอัฐภิญญา ทัพจีน นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ 2. รางวัลชมเชยประเภทนวัตกรรม นายภัทรพล นูมหันต์ นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ 3. รางวัลชมเชยประเภทนานาชาติ นายกรวัฎ เอนกนิตย์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ นายสหรัฐ สุวรรณศิริ และนายชนกานต์ …

Continue reading »

ธ.ค.
13

การประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ปีการศึกษา 2561 (รอบคัดเลือก)

20181213coopsci_10

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบคัดเลือก) โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภทสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์และการจัดการ ประเภทนานาชาติ และประเภทนวัตกรรม ในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ ห้องเรียน ชั้น 3 และ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/72366 Share

ต.ค.
01

การประชุมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีจัดการข้อมูลขนาดใหญ่

20181001sci_22

งานหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมการจัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ โดยมี ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุม ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ณ ห้อง ST-1217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/69942 Share

ก.ค.
03

ประกาศรายชื่อ โครงการประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ครั้งที่ 8

banlistname

สถานที่ประกวดโครงการประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ครั้งที่ 8 ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น มทร.ธัญบุรี กลุ่ม ลำดับ สถานที่ประกวด ชั้น ห้อง STEM 1-18 4 รป. 4-01 19-36 4 รป. 4-09 คณิตศาสตร์ 1-14 4 รป. 4-03 วิทยาศาสตร์ 1-24 5 รป. 5-01 25-48 5 รป. 5-04 คอมพิวเตอร์ 1-10 …

Continue reading »

มิ.ย.
05

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561

innovation2018

เอกสารดาวน์โหลด Share

Older posts «