Tag Archive: นักศึกษาปริญญาโท

ก.ย.
25

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นายวัชรพงษ์ เตวิยะ ได้รับ “รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น” และ “รางวัลผู้นำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น”

20141001

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นายวัชรพงษ์ เตวิยะ  รหัส 115460902005-6  นักศึกษาปริญญาโท สาขาเคมีนวัตกรรม  ได้รับ “รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น” และ “รางวัลผู้นำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น” ในหัวข้อวิจัยเรื่อง “การเตรียมแผ่นฟิล์มต้านเชื้อจุลินทรีย์ของพอลิแอลแลคติกแอซิด/เซลลูโลสสำหรับบรรจุภัณฑ์” ในงานสัมมนาผลงานวิทยานิพนธ์นักศึกษา โครงการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557  ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ โดยมี อาจารย์ที่ปรึกษาหลักคือ ผศ.ดร.ปรียาภรณ์  ไชยสัตย์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมคือ  ผศ.ดร.อมร  ไชยสัตย์   และ ดร. อัจฉรา ไชยองค์การ Share