Tag Archive: นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาศึกษาดูงาน บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

พ.ย.
12

นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ “Japan-Asia Youth Exchange Program in Science” (SAKURA Exchange Program in Science)

SAKURA Exchange -1

  นางสาว ชนัญธิดา ทะพลี นางสาว อารดา ประยูร นางสาว พิมพัชชา อินทรทัต นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาชีววิทยา ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ “Japan-Asia Youth Exchange Program in Science” (SAKURA Exchange Program in Science) ภายใต้การสนันสนุนจาก Japan Science and Technology Agency (JST) เมื่อวันที่ 5 – 11 พฤศจิกายน 2560 ณ National …

Continue reading »

เม.ย.
06

นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาศึกษาดูงานบำบัดน้ำเสีย ณ โรงผลิตน้ำบางเขน การประปานครหลวง และโรงบำบัดน้ำเสียช่องนนทรี

20160405bio

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เดินทางไปศึกษาดูงานการปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อการบริโภคและระบบบำบัดน้ำเสีย ณ โรงผลิตน้ำบางเขน การประปานครหลวง และโรงบำบัดน้ำเสียช่องนนทรี ประกอบการเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรม (09-314-366) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 โดยมี ดร.จรุงวิทย์ บุญโนรัตน์ เป็นผู้ดูแลควบคุม ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/35933 Share

เม.ย.
04

นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ศึกษาวัฒนธรรมการทำนา ในหัวข้อ “กว่าจะมาเป็นข้าว”

20160402bio_02

นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 รายวิชาชีววิทยาและเศรษฐกิจพอเพียง ได้ออกภาคสนามเพื่อศึกษาวัฒนธรรมการทำนาของคนปทุมธานีในหัวข้อ “กว่าจะมาเป็นข้าว” และยังได้ศึกษาเกี่ยวกับการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามพระราชดำริของในหลวง ณ อำเภอหนองเสือ จ. ปทุมธานี เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2559 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/35389 Share

ก.พ.
29

นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาศึกษาดูงานกระบวนการการผลิตไวน์ ณ บริษัท พีบีวัลเลย์ เขาใหญ่ไวน์เนอรี่

20160208bio_06

นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก National pintung University of Science and Technology สาธารณรัฐไต้หวัน ได้ศึกษาดูงานกระบวนการการผลิตไวน์ในระดับอุตสาหกรรม และกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของนักศึกษาไทยและไต้หวัน เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 ณ บริษัท พีบีวัลเลย์ เขาใหญ่ไวน์เนอรี่ (PB-Valley Khaoyai Winery) อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/34127 Share

พ.ย.
17

นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาและสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้าร่วมรับฟังการเสวนา หัวข้อ “อ่านอดีต ผ่านปัจจุบัน สู่อนาคต ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ”

20141114_05

นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาและสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้เข้าร่วมรับฟังการเสวนา หัวข้อ “อ่านอดีต ผ่านปัจจุบัน สู่อนาคต ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ” ในงานแสดงนิทรรศการ ชุด ICE AGE THE EXHIBITION จากประเทศอาร์เจนติน่า ณ อาคารพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ต.คลอง 5 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้อง IT Theater พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/24669 Share

ก.ย.
07

นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาศึกษาดูงาน บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

sci_08

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 เข้าศึกษาดูงาน บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2555 ซึ่งสาขาวิชาชีววิทยาได้เปิดสอนรายวิชาชีววิทยาของยีสต์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 โดยการเรียนการสอนรายวิชาดังกล่าวมีหัวข้อ “กระบวนการผลิตเบียร์” ซึ่งมุ่งเน้นให้นักศึกษา ได้เรียนรู้ควบคู่กับการปฏิบัติการจริง และเพื่อให้นักศึกษาได้มีการบูรณาการความรู้และประสบการณ์ที่ได้ เพื่อการนำไปใช้ในการเรียนรายวิชาชีพชั้นสูงและการประกอบอาชีพต่อไป ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=15050 Share