Tag Archive: นักศึกษาแลกเปลี่ยน

ก.ค.
03

การประชุมเตรียมความพร้อมนักศึกษาเดินทางแลกเปลี่ยนทางวิชาการ The First Global inclusive Leadership Week in China and Thailand

20180703sci_08

ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าประชุมร่วมกับนักศึกษาแลกเปลี่ยน ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม ST-1217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเดินทางแลกเปลี่ยนทางวิชาการ The First Global inclusive Leadership Week in China and Thailand ระยะที่ 1 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-21 กรกฎาคม 2562 ณ เมือง Zhenjiang สาธารณรัฐประชาชนจีน ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/81016 Share

ต.ค.
05

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก ITE (Institute of Technical Education) ประเทศสิงคโปร์

20181005ITE_24

  ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก ITE (Institute of Technical Education) ประเทศสิงคโปร์ ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานวิจัย กับสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ระหว่างวันที่ 25 กันยายน – 5 ตุลาคม 2561 ณ ห้อง ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/70569 Share

ก.พ.
23

งานเลี้ยงส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยน จากมหาวิทยาลัย National Pingtung University of Science and Technology สาธารณรัฐไต้หวัน

20180222Bio_10

เมื่อวันที่ 22 กุมพาพันธ์ 2561 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของสาขาวิชาชีววิทยา ได้ร่วมกันจัดงานเลี้ยงส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยน จากมหาวิทยาลัย National Pingtung University of Science and Technology สาธารณรัฐไต้หวัน ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นเวลาทั้งหมด 1 เดือนเต็ม ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/61255 Share

ม.ค.
19

นักศึกษาจาก National Pingtung University of Science and Technology สาธารณรัฐไต้หวัน ร่วมเรียนรู้วิชาเทคโนโลยีของยีสต์

20180119NPUST_04

Miss Ting-Yu Liu และ Miss Peng-Ru Chen นักศึกษาจาก National Pingtung University of Science and Technology (NPUST) สาธารณรัฐไต้หวัน เข้าร่วมเรียนรู้วิธีการทำสาโท โดยศึกษากระบวนการหมักของยีสต์ที่ทำให้เกิดแอลกอฮอล์ ในรายวิชาเทคโนโลยีของยีสต์ ณ สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/59372 Share

ธ.ค.
13

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Department of Applied Physics, National Pingtung University, Taiwan

1

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Department of Applied Physics, National Pingtung University, Taiwan ในการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการและศิลปวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 12-17 ธันวาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยเป็นประธานในการต้อนรับ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/57300 Share

ก.ค.
17

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก National Pingtung University of Science and Technology (NPUST) สาธารณรัฐไต้หวัน

DSC_9526

ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน รวมทั้งอาจารย์ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก National Pingtung University of Science and Technology (NPUST) สาธารณรัฐไต้หวัน ที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยฯ เป็นเวลา 1 เดือน ระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/52604 Share

ต.ค.
04

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อนรับนักศึกษาระดับปริญญาโท จาก Nagaoka University of Technology ประเทศญี่ปุ่น

20161004chem_12

ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการต้อนรับนักศึกษาระดับปริญญาโท จาก Nagaoka University of Technology ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม ST-1217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ซึ่งนักศึกษาดังกล่าวเป็นนักศึกษาที่มาแลกเปลี่ยน ณ ห้องปฏิบัติการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซีส ในช่วงวันที่ 1-31 ตุลาคม 2559 โดยมีผู้ดูแลรับผิดชอบคือ ผศ. ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/42108 Share

ม.ค.
21

คณบดีให้การต้อนรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก NPUST,สาธารณรัฐไต้หวัน

20160120NPUST_12

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก National Pingtung University of Science and Technology, สาธารณรัฐไต้หวัน  ในการทำวิจัย กับสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระหว่างวันที่ 19 มกราคม – 21 กุมภาพันธ์ 2559) จำนวน 3 คน ได้แก่ 1. Ms. Wen Chang 2. Ms.Ya-Li Shiu 3. Ms. Chia-Chun Chi เมื่อวันที่ 20 มกราคม …

Continue reading »

มี.ค.
19

พิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักศึกษาจาก Islamic University of Indonesia.

20150318UII_09

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบวุฒิบัตรแก่นักศึกษาศึกษาที่มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพจาก Islamic University of Indonesia ประเทศอินโดนีเซีย เกี่ยวกับการทำวิจัยเรื่อง “Mobile Application for Face and Building Recognition with Augmented Reality Technology in Case Study of RMUTT” และได้นำเสนอผลงานกับอาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2558 โดยมีการจัดพิธีมอบในวันที่ 18 มีนาคม 2558 ณ …

Continue reading »