Tag Archive: นิเวศวิทยา

ก.ย.
22

โครงการศึกษาโครงสร้างระบบนิเวศแบบบูรณาการ

bio20140913_29

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการเรียนการสอน รายวิชา 09-341-264 นิเวศวิทยาและชีววิทยาการอนุรักษ์ ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาชั้นปีที่ 2 จึงจัดทำโครงการศึกษาโครงสร้างระบบนิเวศแบบบูรณาการ โดยนำนักศึกษาเดินทางไปฝึกทักษะปฏิบัติศึกษาโครงสร้างป่าผลัดใบและป่าดิบแล้ง และความหลากหลายทางชีวภาพทางชีวภาพชนิดพันธ์ุพืชและสัตว์และจุลินทรีย์ ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการภาคสนาม สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 13 – 14 กันยายน 2557 ภาพข่าวจาก : สาขาวิชาชีววิทยาภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/24085 Share

ก.ย.
15

โครงการศึกษาสาหร่ายทะเลแบบบูรณาการ

algae20140906_16

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการเรียนการสอน รายวิชา 09-312-365 สาหร่ายวิทยา ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาชั้นปีที่ 4 จึงจัดทำโครงการศึกษาความหลากหลายและนิเวศวิทยาของสาหร่ายทะเล โดยนำนักศึกษาเดินทางไปศึกษาความหลากหลาย นิเวศวิทยา การเก็บตัวอย่าง และการทำ herbarium sheet ของสาหร่ายทะเล ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี, บรรจงฟาร์ม อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา, ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ และหาดนางรำ หาดนางรอง ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 6 – 7 กันยายน 2557 เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้เพิ่มขึ้นและฝึกทักษะปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษานิเวศวิทยาของสาหร่ายทะเล การเก็บตัวอย่าง และการเก็บรักษา ตลอดจนการประยุกต์ใช้งานทั้งในด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภาพข่าวจาก …

Continue reading »