Tag Archive: บริการวิชาการ

ธ.ค.
06

โครงการพัฒนาการปลูกผักออร์แกนิกส์ด้วยสารอาหารเสริมพืชร่วมกับหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโนหรือพีจีพีอาร์ (บึงบา) ระยะที่ 2

20181206sci_84

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการพัฒนาการปลูกผักออร์แกนิกส์ด้วยสารอาหารเสริมพืชร่วมกับหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโนหรือพีจีพีอาร์ (บึงบา) ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมครั้งที่ 1 วิธีการพัฒนาการปลูกผักสลัดออร์แกนิกส์โดยใช้สารอาหารเสริมพืชร่วมกับหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโนหรือพีจีพีอาร์ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการบริการวิชาการระดับสถาบัน ในพื้นที่เป้าหมายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นายวิสานท์ แสวงหา นายกองค์การส่วนบริหารตำบลบึงบาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการดังกล่าว ในวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ สวนเราเกษตรอินทรีย์ หมู่ 8 ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/72253 Share

ส.ค.
11

โครงการปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการย่อยที่ 2 โครงการบริการวิชาการการให้ความรู้ด้านการคัดแยกขยะสู่ชุมชน

20180810sci_21

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับมูลนิธิศูนย์กลางเพื่อพัฒนาทรัพยากรด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการย่อยที่ 2 โครงการบริการวิชาการการให้ความรู้ด้านการคัดแยกขยะสู่ชุมชน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีและการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ โดยนักศึกษาแกนนำและนักศึกษาจิตอาสาด้านของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนเป้าหมายที่ 1: โรงเรียนอุดมศึกษารังสิต จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/68364 Share

ม.ค.
26

โครงการต้นแบบการปลูกพืชอินทรีย์ GAP ด้วยสารอาหารเสริมพืชร่วมกับหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโน

20180126sci_115

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมานิการ์ จันทร์บรรเจิด ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการต้นแบบการปลูกพืชอินทรีย์ GAP ด้วยสารอาหารเสริมพืชร่วมกับหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ในวันที่ 26 มกราคม 2561 ณ ชุมชนบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี โดยมี ผศ.ดร.สุกาญจน์ รันตนเลิศนุสรณ์ และนางสาวอภิลักษณา คชรัตน์ เป็นวิทยากรบรรยายให้กับผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายชุมชนบึงบา และชุมชนใกล้เคียง ในการนี้ ดร.นงลักษณ์ พรมทอง รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้กล่าวรายงาน ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/58789 Share

ส.ค.
18

สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดบรรยายเรื่อง วิธีการประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์และความรู้เรื่องดาราศาสตร์

20150814physic_11

สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดบรรยายเรื่อง วิธีการประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์และการปฏิิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ โดย ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล และ อ.ชนกนันท์ บางเลี้ยง เป็นวิทยากร และการบรรยายความรู้เรื่องดาราศาสตร์ และการปฏิบัติการ เรื่อง การสำรวจท้องฟ้าจากความรู้ทางดาราศาสตร์ โดยอาจารย์กิจธนาพัฒน์ บรรดลนพรัตน์ เป็นวิทยากร ในโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนหมู่ 7 บึงกาสาม จังหวัดปทุมธานี แบบมีส่วนร่วม เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558 เมื่อวันที 14สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ คลอง 9 ต.บึงกาสาม …

Continue reading »

มี.ค.
30

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดอบรม “การจัดทำบัญชีครัวเรือน ด้วยซอฟต์แวร์ เพื่อการวางแผนทางการเงิน”

20150328khokkham_28

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านสหกรณ์ หมู่ 3 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร แบบยั่งยืน ระยะที่ 5 ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจและท่องเที่ยว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านและชุมชน แบบมีส่วนร่วม 84 ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ  โครงการย่อย : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  จัดอบรม “การจัดทำบัญชีครัวเรือน ด้วยซอฟต์แวร์ เพื่อการวางแผนทางการเงิน”  โดยมี ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์แหยม อาจารย์ประภาส ทองรัก และคณาจารย์สาขาวิชาฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้  เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558 ณ โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา หมู่ 3 ตำบลโคกขาม …

Continue reading »

ส.ค.
14

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์สมุนไพร ” การผลิตยาสระผมสมุนไพร ” เทศบาลลาดสวาย

chem20140808_11

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์สมุนไพร “การผลิตยาสระผมสมุนไพร” เทศบาลลาดสวาย โดยมีคณะวิทยากร ได้แก่ ผศ.ดร.จตุพร เผ่าพงษ์ไทย ผศ.ดร.นิตยา โง้ววัฒนา ผศ.ดร.ณัฐวรรณ คุปพิทยานันท์ ผศ.สุพัฒน์ เผ่าพงษ์ไทย ผศ.ดร.สมพร เพลินใจ และ อ.กนกวรรณ ฤดีสิริศักดิ์ ร่วมฝึกอาชีพให้กับประชาชนเทศบาลลาดสวาย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 08.00 – 17.00 ณ ห้องประชุมเทศบาลลาดสวาย ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/22995 Share

ก.ค.
29

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตน้ำหมักชีวภาพสำหรับการบริโภคเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

bio20140727_13

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี จัดโครงการบริการวิชาการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตน้ำหมักชีวภาพสำหรับการบริโภคเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ระหว่างวันที่ 26 – 27 กรกฎาคม 2557 ณ หมู่ 2 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/22599 Share