Tag Archive: บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

มิ.ย.
25

โครงการ Thailand Digital Young Talent 2019

20180624depa_03

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ทำความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และบริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน ภายใต้โครงการ Thailand Digital Young Talent 2019 ณ สถาบันวิชาการทีโอที ในวันที่ 24 มิถุนายน 2562 โดยโครงการ TYT 2019 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ในการพัฒนา High Skill Manpower ด้านดิจิทัลของประเทศ โดยภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 10 คน เพื่อไปทำงานจริงกับบริษัท ร่วมแก้ปัญหาและพัฒนาแอพพลิเคชั่นตามความต้องการของบริษัทฯ ซึ่งมีบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากเข้าร่วมโครงการ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนี้จะได้ทดลองใช้ความรู้ความสามารถที่เรียนมากับงานจริง มีรายได้ระหว่างเรียนและทำงาน และมีโอกาศได้ทำงานหลังสำเร็จการศึกษาอีกด้วย ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม …

Continue reading »

พ.ค.
10

ประชุมการดำเนินงานร่วมกันภายใต้โครงการ Thailand Digital Young Talent Development Project

20190510depa

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาจารย์จากสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดประชุมร่วมกับผู้บริหารของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ส่วนวางแผนและพัฒนาธุรกิจ สถาบันวิชาการทีโอที และส่วนพัฒนาองค์ความรู้และอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บมจ.ทีโอที ในวันที่ 10 พ.ค. 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับการดำเนินงานร่วมกันภายใต้โครงการ Thailand Digital Young Talent Development Project ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 มีโอกาสทำงานร่วมกับสถานประกอบการและผู้เชี่ยวชาญ โดยพัฒนางานจริงด้าน Data Analytic, Cyber Security, และ Smart …

Continue reading »