Tag Archive: บุคลากรสายสนับสนุน

มี.ค.
22

การประชุมบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20180322sci_02

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อชี้แจงการทำงานของแต่ละส่วนงาน โดยมี ดร.มรกต พุทธกาล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และ ดร.อัษฏาวุธ อารีสิริสุข รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน พบปะพูดคุยเรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบในงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม ST-1 306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/63044 Share