Tag Archive: ปฐมนิเทศ

มิ.ย.
11

ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกสหกิจศึกษาทางฟิสิกส์ประยุกต์

20190611physics_09

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกสหกิจศึกษาทางฟิสิกส์ประยุกต์ ณ ห้อง ST-1 701 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562 โดยมี ผศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ เป็นประธานเปิดงาน ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/77557 Share

มิ.ย.
07

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1/2561

20180607coopsci_84

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1/2561 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานเปิดและให้โอวาทแก่นักศึกษา เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/66018 Share

พ.ค.
08

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษาในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

20180508coopsci_26

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษาในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง ST-1 306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/64769 Share

มี.ค.
29

งานปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2560

20180329coopsci_57

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2560 จำนวน 6 สาขา ได้แก่ ภาควิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาสถิติประยุกต์ ในวันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นประธานเปิดงาน ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/63373 Share

ส.ค.
02

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2559

1

  อาจารย์วิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2559 และบรรยายเรื่อง “การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย” ในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และบรรยายพิเศษเรื่อง “รูปแบบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการจัดการเรียนการสอน” ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน บรรยายเรื่อง “การจัดให้บริการ สวัสดิการ และสิ่งสนับสนุนสำหรับนักศึกษา” ดร.มรกต พุทธกาล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา บรรยายเรื่อง “รู้ข้อมูลข่าวสาร …

Continue reading »

ส.ค.
22

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

sci20140822_05

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ และสาขาวิชาเคมีนวัตกรรม วันที่ 22 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม SC1306 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/23346 Share

ส.ค.
20

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

20140820Master

Share

มิ.ย.
12

ภาพกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555

banner_sci1June2012

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 และโครงการบายศรีสู่ขวัญให้กับนักศึกษาปี 1  ประจำปีการศึกษา 2555  เพื่อมุ่งเน้นให้รุ่นน้องได้มีโอกาสรู้จักรุ่นพี่มากขึ้นทั้งในและต่างภาควิชา/สาขาวิชา อีกทั้งเป็นการให้นักศึกษาใหม่ได้เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคม มีความสามัคคีมีระเบียบวินัย และมีความเป็น น้ำหนึ่งใจเดียวกันโดยจัดขึ้น ณ ลานกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=13139 Share

มิ.ย.
11

ภาพกิจกรรมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึึกษา 2555

banner_RMUTT_newstu

Share

พ.ค.
08

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555

ปฐมนิเทศ 2555

Share