Tag Archive: ประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ครั้งที่ 8

ก.ค.
06

ภาพบรรยากาศโครงการประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ครั้งที่ 8

20180706awardsci_31

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ครั้งที่ 8 สำหรับนักเรียนระดับมันธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา โดยแบ่งกลุ่มการประกวดเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่ม STEM กลุ่มคณิตศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ และกลุ่มคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น มทร.ธัญบุรี โดยมี ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นประธานเปิดและมอบรางวัล โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 43 โรงเรียน วิทยาลัยจำนวน 2 วิทยาลัย มีทีมที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 117 ทีม  ได้แก่ กลุ่มคณิตศาสตร์ จำนวน 14 ทีม กลุ่มคอมพิวเตอร์ …

Continue reading »