Tag Archive: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (สอบตรงวุฒิ ม.6/ปวช. และปวส.) ประจำปีการศึกษา 2556 เพิ่มเติม

ส.ค.
29

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์วิศวกรผู้ช่วย โครงการโรงประลองต้นแบบวิศวกรรม

fablab

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์วิศวกรผู้ช่วย โครงการโรงประลองต้นแบบวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หมายเหตุ สัมภาษณ์วิศวกรผู้ช่วย​เพิ่มเติมรอบ​ 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 16.30 น. ณ ห้องรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดังรายชื่อต่อไปนี้ 1. นางสาวศศิธร คงศรี 2. นายธนินทร์ ทรัพย์คง Share

ธ.ค.
27

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

20171227job

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา) Share

มิ.ย.
12

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

Share

ม.ค.
19

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบโควตา (เพิ่มเติม)

quota2017SCI

แจ้งเปลี่ยนแปลงห้องสอบสัมภาษณ์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จากเดิมห้อง ST1901 เปลี่ยนเป็นห้อง ST1302 Share

ต.ค.
30

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง   รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว Share

พ.ค.
31

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (สอบตรงวุฒิ ม.6/ปวช. และปวส.) ประจำปีการศึกษา 2556 เพิ่มเติม

banner_sci31_05_56_1

1. วันที่3 มิถุนายน 25556 ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1.1 กรอกประวัติ ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th พร้อมพิมพ์ใบแจ้งยอดเพื่อชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน เพื่อชำระเงิน และพิมพ์เอกสารขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ธัญบุรี 1.2 ส่งเอกสารขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 1.2.1 รุปถ่ายขนาด 1 นิ้ว สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว(ไม่มีสัญลักษณ์สถานศึกษาเดิม) 1.2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด 1.2.3 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด 1.2.4 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับสำเร็จการศึกษา จำนวน 2 ชุด พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนนาถูกต้อง เขียนชื่อคณะ/สาขาวิชา และรหัสประจำตัวนักศึกษา กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล …

Continue reading »