Tag Archive: ประกาศสอบราคา

ส.ค.
21

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

prices2560

วันประกาศ เรื่อง 21 สิงหาคม 2560 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางสถิติขั้นสูง 1 มีนาคม 2560 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ 1 มีนาคม 2560 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ  1 มีนาคม 2560 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 50,000 บีทียู 16 มกราคม 2560 ชุดห้องเรียนสะเต็มศึกษา   Share