Tag Archive: ประชุม

มิ.ย.
13

การประชุมเรื่องความร่วมมือในการดำเนินโครงการ Oracle Academy

20190613sci_27

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมหารือ เรื่องความร่วมมือในการดำเนินโครงการ Oracle Academy ระหว่างมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) บริษัท ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/77796 Share

เม.ย.
03

การประชุมการเตรียมความพร้อมด้านการดำเนินเอกสารนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษาต่างประเทศ

20190403coopsci

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมการเตรียมความพร้อมด้านการดำเนินเอกสาร โดยมี ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย หัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์ประสานงานต่างประเทศในการส่ง นักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ National Pingtung Univeristy (NPTU) ประเทศไต้หวัน เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม ST-1217 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/75859 Share

มี.ค.
15

ประชุมกับบริษัท Metrosystem Corporation จำกัด (มหาชน) สำหรับการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น (Short Course Training Program) ภายใต้โครงการ Youth Creative Programmer

20190315IT

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ หัวหน้าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาจารย์จากสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ร่วมประชุมกับผู้บริหารอาวุโสของบริษัท Metrosystem Corporation จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา สำหรับการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น (Short Course Training Program) ภายใต้โครงการ Youth Creative Programmer ซึ่งจะจัดอบรมรุ่นแรก ในวันที่ 1-12 เมษายน 2562 นี้ เพื่อสร้างนักศึกษาออกไปประกอบอาชีพผู้ดูแลระบบและบริหารจัดการเครื่องแม่ข่าย (Server Admin.) …

Continue reading »

ธ.ค.
17

การประชุมเตรียมความพร้อมในโครงการแนะแนวสานสัมพันธ์เครือข่ายมัธยมศึกษาสู่รั้วมหาวิทยาลัย

20181217sci_09

ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยเป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในโครงการแนะแนวสานสัมพันธ์เครือข่ายมัธยมศึกษาสู่รั้วมหาวิทยาลัย ในวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม ST-1217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยจะจัดโครงการขึ้นในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม  : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/73594 Share

พ.ย.
26

การประชุมเปิดภาคเรียนที่ 2/2561 ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

20181126sci

ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นประธานในการประชุมเปิดภาคเรียนที่ 2/2561 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม ST- 1 306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/71768 Share

ก.ย.
05

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20180905sci_06

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ผศ.ดร.นิพัทธิ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุม และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพบูลย์  แย้มเผื่อนผู้ช่วยอธิการบดีมาให้คำแนะนำแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร และ ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมาให้คำแนะนำในการจัดทำระบบสารสนเทศสำหรับการจัดทำ MOOCs เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม ST-1 217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/69459 Share

พ.ค.
24

การประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 4

20180524sci_03

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ ในวันพฤหัสที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ST-1 306 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/65424 Share

เม.ย.
09

การประชุมภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

20180409MCS_07

ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นประธานในการประชุมประจำภาคเรียนที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 ณ ห้อง ประชุม ST- 1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/63864 Share

เม.ย.
09

ประชุมสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20180409sci_06

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมบุคลากรสายวิชาการ โดยมี ดร.มรกต พุทธกาล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และ ดร.อัษฏาวุธ อารีสิริสุข รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน พบปะพูดคุยเรื่องกิจกรรมและงานของแต่ละฝ่าย เมื่อวันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/63608 Share

มี.ค.
06

การประชุมอาจารย์ประสานงานการดำเนินงานสหกิจศึกษา

20180306coopsci_05

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมอาจารย์ประสานงานในประเทศและต่างประเทศ ในการดำเนินงานสหกิจศึกษาของคณะฯ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/61772 Share

Older posts «