Tag Archive: ประชุม

ก.ค.
23

การประชุมเตรียมความพร้อมนักศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการ Global Inclusive STEM+Leadership Week China & Thailand 2019

20180723STEM

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมนักศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการ Global Inclusive STEM+Leadership Week China & Thailand 2019 ระยะที่ 2 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2562 ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา กรุงเทพมหานคร ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/82172   Share

ก.ค.
03

การประชุมเตรียมความพร้อมนักศึกษาเดินทางแลกเปลี่ยนทางวิชาการ The First Global inclusive Leadership Week in China and Thailand

20180703sci_08

ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าประชุมร่วมกับนักศึกษาแลกเปลี่ยน ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม ST-1217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเดินทางแลกเปลี่ยนทางวิชาการ The First Global inclusive Leadership Week in China and Thailand ระยะที่ 1 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-21 กรกฎาคม 2562 ณ เมือง Zhenjiang สาธารณรัฐประชาชนจีน ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/81016 Share

มิ.ย.
25

ประชุมคณะกรรมการประชุมวิชาการนานาชาติ “The 1st RMUTT on Food Innovation and Smart Farm International Conference (FISF)

20180624FISF_03

ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธา่นในการประชุมคณะกรรมการประชุมวิชาการนานาชาติ “The 1st RMUTT on Food Innovation and Smart Farm International Conference (FISF) ในการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/79691   Share

มิ.ย.
20

การประชุมเรื่อง ตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตรฯ และ ตัวบ่งชี้ระดับคณะฯ

DSC_7210

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมเรื่อง ตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตรฯ และ ตัวบ่งชี้ระดับคณะฯ ที่จะนำมาใช้ในปีการศึกษา 2562 และการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/78210 Share

มิ.ย.
13

การประชุมเรื่องความร่วมมือในการดำเนินโครงการ Oracle Academy

20190613sci_27

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมหารือ เรื่องความร่วมมือในการดำเนินโครงการ Oracle Academy ระหว่างมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) บริษัท ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/77796 Share

เม.ย.
03

การประชุมการเตรียมความพร้อมด้านการดำเนินเอกสารนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษาต่างประเทศ

20190403coopsci

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมการเตรียมความพร้อมด้านการดำเนินเอกสาร โดยมี ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย หัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์ประสานงานต่างประเทศในการส่ง นักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ National Pingtung Univeristy (NPTU) ประเทศไต้หวัน เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม ST-1217 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/75859 Share

มี.ค.
15

ประชุมกับบริษัท Metrosystem Corporation จำกัด (มหาชน) สำหรับการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น (Short Course Training Program) ภายใต้โครงการ Youth Creative Programmer

20190315IT

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ หัวหน้าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาจารย์จากสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ร่วมประชุมกับผู้บริหารอาวุโสของบริษัท Metrosystem Corporation จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา สำหรับการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น (Short Course Training Program) ภายใต้โครงการ Youth Creative Programmer ซึ่งจะจัดอบรมรุ่นแรก ในวันที่ 1-12 เมษายน 2562 นี้ เพื่อสร้างนักศึกษาออกไปประกอบอาชีพผู้ดูแลระบบและบริหารจัดการเครื่องแม่ข่าย (Server Admin.) …

Continue reading »

ธ.ค.
17

การประชุมเตรียมความพร้อมในโครงการแนะแนวสานสัมพันธ์เครือข่ายมัธยมศึกษาสู่รั้วมหาวิทยาลัย

20181217sci_09

ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยเป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในโครงการแนะแนวสานสัมพันธ์เครือข่ายมัธยมศึกษาสู่รั้วมหาวิทยาลัย ในวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม ST-1217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยจะจัดโครงการขึ้นในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม  : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/73594 Share

พ.ย.
26

การประชุมเปิดภาคเรียนที่ 2/2561 ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

20181126sci

ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นประธานในการประชุมเปิดภาคเรียนที่ 2/2561 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม ST- 1 306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/71768 Share

ก.ย.
05

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20180905sci_06

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ผศ.ดร.นิพัทธิ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุม และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพบูลย์  แย้มเผื่อนผู้ช่วยอธิการบดีมาให้คำแนะนำแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร และ ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมาให้คำแนะนำในการจัดทำระบบสารสนเทศสำหรับการจัดทำ MOOCs เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม ST-1 217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/69459 Share

Older posts «