Tag Archive: ประเทศญี่ปุ่น

พ.ค.
17

การเจรจาความความมือด้านวิชาการและวิจัยกับ Kochi University of Technology ประเทศญี่ปุ่น

20190521Chem_12

ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และทีมอาจารย์จากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ร่วมต้อนรับ Prof.Dr.Chaoyang Li จาก Kochi University of Technology ประเทศญี่ปุ่น ในการเจรจาความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัย ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/76745 Share

มี.ค.
07

สถาบันเทคโนโลยี โชนัน ประเทศญี่ปุ่น มาติดตั้งเครื่องตรวจวัดฟ้าผ่า

20180307Physics_33

หน่วยวิจัยโลกศาสตร์และฟิสิกส์บรรยากาศ สาขาวิชาฟิสิกส์ ต้อนรับ ดร.ซาโตะ จาก มหาวิทยาลัย ฮอกไกโด และ ดร.นาริตะ จากสถาบันเทคโนโลยี โชนัน ประเทศญี่ปุ่น มาติดตั้ง เครื่องตรวจวัดฟ้าผ่า ฟ้าคะนอง เพื่องานวิจัย ฟิสิกส์บรรยากาศ ภายใต้ MOU ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี และ มหาวิทยาลัยฮอกไกโด เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/61865 Share

ก.ย.
03

คณาจารย์ และนักศึกษาจาก Hokkaido Information University ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

sci20140903_10

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Hokkaido Information University ประเทศญี่ปุ่น ในการเข้าเยี่ยมชมคณะฯ ในวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุม SC 1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ Hokkaido Information University เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างความร่วมมือกันระหว่างสองมหาวิทยาลัย และได้มีการดำเนินกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและประกวดออกแบบเว็บไซต์ (iWDC) การประกวดหนังสั้น (iSFC) และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (iCPC) รวมถึงจัดให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ได้มีโอกาสศึกษาดูงานในหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน …

Continue reading »

ก.พ.
13

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้การต้อนรับศาสตราจารย์ Masayoshi Okubo จากมหาวิทยาลัย Kobe , ประเทศญี่ปุ่น

sci_04

ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน พร้อมทั้งอาจารย์จากภาควิชาเคมี ให้การต้อนรับศาสตราจารย์ Masayoshi Okubo จาก มหาวิทยาลัย  Kobe , ประเทศญี่ปุ่น ในการสัมมนาให้ความรู้กับนักศึกษา วท.บ. , วท.ม. เคมีนวัตกรรม  เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=10843 Share