Tag Archive: ปรับปรุงหลักสูตร

ธ.ค.
26

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้เข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

20181226Applied Biology_03

สาขาวิชาชีววิทยาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้เข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 ของสาขาชีววิทยา ในวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้1.รศ.ดร สรัญญา วัชโรทัย จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2.รศ ดร สีหนาท ประสงค์สุข จาก คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย3.นายจิตรคุปต์ ทองขาม จาก บริษััทดับเบิ้ลยูจีซี จำกัด ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/73037 Share

ต.ค.
05

การประชุมการดำเนินงานปรับปรุงหลักสูตรหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป

20181005sci_02

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมการดำเนินงานปรับปรุงหลักสูตรหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561ณ ห้อง ST-1 217 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/70046 Share

ก.ย.
05

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20180905sci_06

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ผศ.ดร.นิพัทธิ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุม และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพบูลย์  แย้มเผื่อนผู้ช่วยอธิการบดีมาให้คำแนะนำแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร และ ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมาให้คำแนะนำในการจัดทำระบบสารสนเทศสำหรับการจัดทำ MOOCs เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม ST-1 217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/69459 Share