Tag Archive: ปลูกจิตสำนึก

มี.ค.
28

โครงการ “ชาววิทย์ร่วมใจลดขยะ “Sci Zero Waste”

20190328Sci Zero Waste_04

  ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการ “ชาววิทย์ร่วมใจลดขยะ “Sci Zero Waste” ซึ่งเป็นโครงการที่คณะฯ ได้จัดทำขึ้นเพื่อปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อมด้วยการลดขยะ ในวันที่ 28 มีนาคม 2562 ณ ห้องกระจก อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/75664 Share

ส.ค.
11

โครงการปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการย่อยที่ 2 โครงการบริการวิชาการการให้ความรู้ด้านการคัดแยกขยะสู่ชุมชน

20180810sci_21

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับมูลนิธิศูนย์กลางเพื่อพัฒนาทรัพยากรด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการย่อยที่ 2 โครงการบริการวิชาการการให้ความรู้ด้านการคัดแยกขยะสู่ชุมชน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีและการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ โดยนักศึกษาแกนนำและนักศึกษาจิตอาสาด้านของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนเป้าหมายที่ 1: โรงเรียนอุดมศึกษารังสิต จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/68364 Share

ส.ค.
03

โครงการปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 “จิตอาสาบริการวิชาการการให้ความรู้ด้านการคัดแยกขยะสู่ชุมชน”

20180830CEERD_11

  Professor Dr. Thierry Lefevre ประธานมูลนิธิศูนย์กลางเพื่อพัฒนาทรัพยากรด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (Center for Energy Environment Resources Development Foundation: CEERD) พร้อมคณะเข้าเยี่ยมชมผลการดำเนินการโครงการปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้บันทึกข้อตกลงด้านวิชาการฯ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ พร้อมผู้บริหารให้การต้อนรับ โครงการฯ อยู่ในการดำเนินงานระยะที่ 2 ชื่อโครงการ “จิตอาสาบริการวิชาการการให้ความรู้ด้านการคัดแยกขยะสู่ชุมชน” เพื่อกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อมขยายผลสู่ชุมชน (โรงเรียน/สถานสงเคราะห์และชุมชนใกล้เคียงมหาวิทยาลัย) กิจกรรมในงานได้แก่ พิธีมอบทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน การแสดงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น นิทรรศการ Show & Share การดำเนินกิจกรรมการให้ความรู้และการติดตามผล และการประกวดคำขวัญ หัวข้อ “ลดขยะ ลดโลกร้อน” โดยจัดขึ้นในวันที่ …

Continue reading »