Tag Archive: ปัจฉิมนิเทศ

ต.ค.
05

โครงการปัจฉิมและประกวดผลงานสหกิจศึกษาในระดับสาขา

20181005coopsci

  ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศและประกวดผลงานสหกิจศึกษาในระดับสาขา โดยมีการแสดงเต้น The Righteous Star รับชมวิดีทัศน์แนะนำ IYF การแสดงวัฒนธรรมอินเดีย และวิดีทัศน์แนะนำ World Camp ในวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/70237 Share

มิ.ย.
07

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและการนำเสนอผลการฝึกงานของนักศึกษาภาควิชาเคมี

20180607coopchem

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและการนำเสนอผลการฝึกงานของนักศึกษาภาควิชาเคมี เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม ST2-1207 อาคารสถาบันวิจัยเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/66074 Share

มิ.ย.
01

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงานทางฟิสิกส์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2560

20180601physic_09

สาขาวิชาฟิสิกส์ ดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงานทางฟิสิกส์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง ST1-701 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/66319 Share

มี.ค.
10

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและประกวดโครงงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกงานสาขาวิชาฟิสิกส์

20180310physics_03

งานสหกิจศึกษาร่วมกับสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและประกวดโครงงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกงานของสาขาวิชาฟิสิกส์ ประจำภาคการศึกษา 2/2560 โดยมี ดร.มรกต พุทธกาล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561 ณ ห้อง ST-1 701 และ ST-1 715 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/62224 Share

ส.ค.
18

โครงการปัจฉิมนิเทศและจัดประกวดโครงงานสหกิจ-วิทยาศาสตร์ดีเด่น

coopsci20140815_19

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศและจัดประกวดโครงงานสหกิจ-วิทยาศาสตร์ดีเด่นซึ่งจัดโดย งานสหกิจศึกษา เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนที่ผ่านการปฏิบัติสหกิจศึกษาในภาคการศึกษา 2557 ได้ถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ ผ่านการนำเสนอผลงาน เพื่อคัดเลือกผลงานประจำและโครงงานดีเด่นของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชานำไปประกวดในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2557ณ ห้องประชุมวิทยาบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/23108 Share

ก.พ.
13

ปัจฉิมนิเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

sci_46

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิเวตอร์ จัดงานปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เมื่อวันที่ี 10 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13.00-16.00  น. ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=10820 Share

ม.ค.
10

โครงการปัจฉิมนิเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

patchem

กำหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศ วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุมรินลอุบล —————————————————- 08.15 – 08.45 น.   ลงทะเบียนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 08.45 – 09.00 น.   คณบดีกล่าวเปิดงานปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2554 09.00 – 10.00 น.   การเขียน “Resume” 10.00 – 11.00 น.   วิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เตรียมตัวเตรียมใจเมื่อไปสมัครงาน” 11.00 – 11.45 น.   คำแนะนำและประสบการณ์จากศิษย์เก่าถึงว่าที่บัณฑิต 11.45 – …

Continue reading »