Tag Archive: ปีการศึกษา 2559

พ.ค.
31

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management: KM) ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 4

20170531KM_22

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management: KM) ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม ST-1 306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สมควร สนองอุทัย และ ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ มาเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/50843 Share