Tag Archive: ผลงานทางวิชาการเพื่อการเผยแพร่

พ.ค.
27

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยเชิงรุก กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความหรือผลงานทางวิชาการเพื่อการเผยแพร่” ครั้งที่ 2

20190527sci_04

งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยเชิงรุก กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความหรือผลงานทางวิชาการเพื่อการเผยแพร่” ครั้งที่ 2 สำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บุษบา ต้นทอง วิทยากรผู้เชียวชาญจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง ST-1308 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/77331 Share