Tag Archive: ผศ.

ก.ย.
25

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พิทยา พุ่มพวง ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

asst.Dr.Phitaya

Share

มิ.ย.
25

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วันทนีย์ เขตต์กรณ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

Asst.wanthanee

Share

ก.ค.
23

โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานทางวิชาการ”

20140721-1

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานทางวิชาการ” ระหว่างวันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์สามารถเขียนผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ และนำไปใช้ประกอบในการขอตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ภายในคณะฯ ต่อไป ซึ่งได้มีการบรรยาย เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเขียนขอผลงานทางวิชาการ โดย วิทยากรจากกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ภาพบรรยากาศโครงการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/22347 Share