Tag Archive: ผู้ใช้บัณฑิต

มี.ค.
31

โครงการ “สถิติส่งเสริมทักษะในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อทำงานในสถานประกอบการตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต”

20180330stat_121

  สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ “สถิติส่งเสริมทักษะในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อทำงานในสถานประกอบการตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต” ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 โดยได้รับเกียรติจาก คุณณัฎฐ บุญด้วง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสถิติ บริษัทซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการใช้สถิติสำหรับงานทางด้านบริหารธุรกิจเพื่อการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ” และได้รับเกียรติจากคุณสถิตย์ พันแสน นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการใช้สถิติเพื่อการปฎิบัติงาน” คุณอรรถวัฒน์ คำชื่น ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารระบบข้อมูลบุคคล บริษัท รีเทลลิงค์ จำกัด คุณสุรเชษฐ ทองโฉม เจ้าหน้าที่คลังพัสดุ บริษัทไทยแอร์เอเชีย จำกัด คุณคณิตา สุดจิตร์ เจ้าหน้าที่สนับสนุนความสัมพันธ์ลูกค้า กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม เครือเบทาโกร …

Continue reading »