Tag Archive: ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ก.ค.
15

ต้อนรับประธานที่ปรึกษา Chinese Abroad Study Center (CASC) ในการเจรจาเรื่องการออกฝึกสหกิจในสาธารณรัฐประชาชนจีน

20180715mou

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยทีมผู้บริหารคณะฯ ให้การต้อนรับ Mr.Huang Chunshen ประธานที่ปรึกษา Chinese Abroad Study Center (CASC) พูดคุยเรื่องการสนับสนุน ส่งเสริมให้นักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีออกฝึกสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการในต่างประเทศ การจัดทำหลักสูตรความร่วมมือ รวมถึงการให้นักศึกษาได้มีโอกาศเรียนภาษาจีนขั้นพื้นฐาน เสริมความรู้นอกจากภาษาอังกฤษ ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/81371 Share

มี.ค.
31

โครงการ “สถิติส่งเสริมทักษะในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อทำงานในสถานประกอบการตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต”

20180330stat_121

  สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ “สถิติส่งเสริมทักษะในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อทำงานในสถานประกอบการตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต” ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 โดยได้รับเกียรติจาก คุณณัฎฐ บุญด้วง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสถิติ บริษัทซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการใช้สถิติสำหรับงานทางด้านบริหารธุรกิจเพื่อการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ” และได้รับเกียรติจากคุณสถิตย์ พันแสน นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการใช้สถิติเพื่อการปฎิบัติงาน” คุณอรรถวัฒน์ คำชื่น ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารระบบข้อมูลบุคคล บริษัท รีเทลลิงค์ จำกัด คุณสุรเชษฐ ทองโฉม เจ้าหน้าที่คลังพัสดุ บริษัทไทยแอร์เอเชีย จำกัด คุณคณิตา สุดจิตร์ เจ้าหน้าที่สนับสนุนความสัมพันธ์ลูกค้า กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม เครือเบทาโกร …

Continue reading »