Tag Archive: พัฒนาบุคลากร

เม.ย.
28

โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20190424Janthaburi_64

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาบุคลการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีการแบ่งโครงการย่อย คือ การอบรมการพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการอบรมพัฒนาภาพการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 24 – 26 เมษายน 2562 ณ แซนด์ดูนส์ เจ้าหลาวบีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/75951 Share

เม.ย.
21

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20180420sci_63

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยได้รับเกียรติ ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการ ระหว่างวันที่ 18-20 เมษายน 2561 ณ ไชยเชษฐ์ รีสอร์ท เกาะช้าง จังหวัดตราด และได้นำบุคลากรสายสนับสนุนเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการทำงานและการบริหารจัดการของ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยบุคลากรได้เยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และดูงานภายในสำนักงานโดยแบ่งเป็นกลุ่มงานที่ปฏิบัติิ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ภาพบรรยากาสเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/63950 Share

ม.ค.
11

โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะของบุคลากรสายสนับสนุน

20160106-9sci_28

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อการพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากร เรื่อง “การทำงานเป็นทีมกับการปลูกจิตสำนึกรักในองค์กร” ระหว่างวันที่ 6-9 มกราคม 2559 ณ โรงแรมพรพิงค์ ทาวเวอร์ เชียงใหม่ ในโอกาสนี้บุคลากรของคณะฯ ได้ไปเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาให้การต้อนรับ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/32570 Share

ส.ค.
31

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูงและการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 1

20150828sci

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูงและการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ณ ห้องปฏิบัติการ ST-1 809 เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ โดยมีวิทยาการคือ อาจารย์ประภาส ทองรัก อาจารย์สิริณา ช่วยเต็ม และอาจารย์ปิยนันท์ เทียบศรไชย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/30802 Share

ก.ค.
29

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์ด้านการสอนเชิงวิจัย

sci20140728_40

ดร.อนันต์ บุญปาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์ด้านการสอนเชิงวิจัย เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล จากคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และอาจารย์อุปการ จีระพันธุ จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นวิทยากรบรรยายและปฏิบัติเกี่ยวกับการสอนเชิงวิจัยภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/22561 Share