Tag Archive: พัฒนาอาจารย์

เม.ย.
30

โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20180425sci_233

  ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และถ่ายทอดและทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 และได้รับเกียรติจาก ดร.วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การประยุกต์ใช้หลักการคิดด้วยภาพในการทำงาน พร้อมทั้งร่วมรับฟังการนำเสนอการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระดับภาควิชา/สาขาวิชา ระหว่างวันที่ 25 – 27 เมษายน 2561 ณ ไชยเชษฐ์ รีสอร์ท เกาะช้าง จังหวัดตราด ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/64040 Share

ก.ค.
29

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์ด้านการสอนเชิงวิจัย

sci20140728_40

ดร.อนันต์ บุญปาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์ด้านการสอนเชิงวิจัย เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล จากคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และอาจารย์อุปการ จีระพันธุ จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นวิทยากรบรรยายและปฏิบัติเกี่ยวกับการสอนเชิงวิจัยภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/22561 Share