Tag Archive: พานไหว้ครู

มิ.ย.
27

การประกวดพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2562

20190626sci

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประกวดพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณห้องฝ่ายพัฒนานักศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/79882 Share