Tag Archive: พิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาจาก Institute of Technical Education College East ประเทศสิงคโปร์

พ.ค.
20

พิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาจาก Institute of Technical Education College East ประเทศสิงคโปร์

20150520ITE_20

ดร.อัญชลี ทองกำเหนิด รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาจาก Institute of Technical Education College East ประเทศสิงคโปร์ ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานและทำงานวิจัยระดับปริญญาตรี ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม SC 1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/28235 Share