Tag Archive: พิธีไหว้ครู

มิ.ย.
28

พิธีไหว้ครูและมอบตัวเป็นศิษย์ ประจำปี 2562

20190627sci

  ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีไหว้ครูและมอบตัวเป็นศิษย์ ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี และให้โอวาทแก่นักศึกษา ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ห้องกระจก อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/79927 Share

มิ.ย.
26

ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2562

ไหว้ครู2019

Share

ก.ค.
19

พิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561

20180719sci_147

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อแสดงความเคารพและความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานในพิธี และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ สำหรับนักวิจัยดีเด่น อาจารย์ และนักศึกษาที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะฯ และมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาเรียนดี และขาดแคลนทุนทรัพย์ ในวันที่ 19กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/66674 Share

ส.ค.
25

พิธีไหว้ครูสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2557

IT20140824_12

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพิธีไหว้ครูสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่แสดงความกตัญญูกตเวที และเคารพต่อครูบาอาจารย์ และเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม และวิถีความเป็นไทยอันดีงาม เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ในการนี้อาจารย์ไกรมน มณีศิลป์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/23401 Share

ส.ค.
21

พิธีไหว้ครูและมอบตัวเป็นศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

sci20140821_66

ดร.มรกต พุทธกาล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครูและมอบตัวเป็นศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2557 และมอบโล่เกียรติคุณแก่นักศึกษาที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะฯ พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาในครั้งนี้ด้วย จัดขึ้นโดย สโมสรนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที และเคารพต่อผู้บริหาร คณาจารย์ของคณะฯ และเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม และวิถีความเป็นไทยที่มีความกตัญญูต่อครูอาจารย์ โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ณ ลานกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/23158 Share

ม.ค.
30

พิธีไหว้ครู สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2555

sci_it

[nggallery id=70] Share