Tag Archive: พี่สอนน้อง

มิ.ย.
21

โครงการพี่สอนน้องเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

20190620it_12

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ มทร.ธัญบุรี จัดโครงการพี่สอนน้องเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งมีนักศึกษารุ่นพี่ ชั้นปีที่ 3 สอนนักศึกษารุ่นน้องเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ และคณาจารย์จากสาขาวิชา เข้าพบปะกับพูดคุยให้คำแนะนำแก่นักศึกษาผู้เข้าอบรม ในวันที่20 มิถุนายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการ ST-1 812, ST-1 813 และST-1 814 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม :  http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/78428   Share