Tag Archive: ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

มิ.ย.
21

โครงการพี่สอนน้องเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

20190620it_12

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ มทร.ธัญบุรี จัดโครงการพี่สอนน้องเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งมีนักศึกษารุ่นพี่ ชั้นปีที่ 3 สอนนักศึกษารุ่นน้องเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ และคณาจารย์จากสาขาวิชา เข้าพบปะกับพูดคุยให้คำแนะนำแก่นักศึกษาผู้เข้าอบรม ในวันที่20 มิถุนายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการ ST-1 812, ST-1 813 และST-1 814 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม :  http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/78428   Share

มิ.ย.
12

ประชุมเปิดภาคเรียน 1/2562 ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

20190612sci

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมเปิดภาคเรียน 1/2562 ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยมี ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว ชี้แจงวาระการประชุมเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของภาควิชาฯ และ ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข รองคณบดีฝ่ายบริหาและวางแผน เข้าร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณของคณะที่ส่งผลต่อการบริหาร ซึ่งมีผลเกียวเนื่องกับยอดการรับนักศึกษาของคณะฯ อย่างไร ในด้านการบริหารจัดการและด้านการเรียนการสอน ในวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยกาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/77697 Share

ธ.ค.
27

การบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “ทรัพย์สินทางปัญญากับนักศึกษา” คือ อะไร? เกี่ยวข้องกับนักศึกษาอย่างไร?

20181227IT_02

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “ทรัพย์สินทางปัญญากับนักศึกษา” คือ อะไร? เกี่ยวข้องกับนักศึกษาอย่างไร? โดย ว่าที่ร้อยเอก ดร.กิตติพงษ์ สุวีโร อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มทร.ธัญบุรี เป็นวิทยากร ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/73023 Share

เม.ย.
05

ประชุมภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

20170405mcs

ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นประธานในการประชุมภาควิชาฯ ในวันที่ 5 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/47771 Share