Tag Archive: ภาควิชาเคมีนำศึกษาดูงาน บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ ประเทศไทย

ม.ค.
12

ภาควิชาเคมีนำศึกษาดูงาน บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ ประเทศไทย

20180112chem_03

ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์ ได้นำนักศึกษาภาควิชาเคมี ชั้นปี 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปศึกษาดูงานโรงงานผลิตเบียร์ช้างเพื่อศึกษากระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพและการบริหารความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งเสริมการเรียนรู้ในห้องเรียน และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาต่อไป เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 ณ บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/58554 Share