Tag Archive: ภาควิชาเคมี

ส.ค.
18

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2557

chem20140815_02

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 โดยมีนักศึกษาจาก ประเทศกัมพูชา จำนวน 1 คน รวมนักศึกษาภาควิชาเคมี ชั้นปีที่ 1 จำนวน 50 คน เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 ณ ห้องสโลป อาคารสถาบันวิจัยเคมี Share

ส.ค.
15

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2557

sci20140814-2

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2557  สาขาวิชาชีววิทยา ภาควิชาเคมี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาสถิติประยุกต์ เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักผู้บริหารคณะฯ คณาจารย์ ขอบข่ายของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การให้บริการและสวัสดิการของคณะฯ และเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในด้านการเรียนให้แก่นักศึกษา รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์  วันที่ 14 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาบงกช ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม :  http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/ Share

ส.ค.
14

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์สมุนไพร ” การผลิตยาสระผมสมุนไพร ” เทศบาลลาดสวาย

chem20140808_11

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์สมุนไพร “การผลิตยาสระผมสมุนไพร” เทศบาลลาดสวาย โดยมีคณะวิทยากร ได้แก่ ผศ.ดร.จตุพร เผ่าพงษ์ไทย ผศ.ดร.นิตยา โง้ววัฒนา ผศ.ดร.ณัฐวรรณ คุปพิทยานันท์ ผศ.สุพัฒน์ เผ่าพงษ์ไทย ผศ.ดร.สมพร เพลินใจ และ อ.กนกวรรณ ฤดีสิริศักดิ์ ร่วมฝึกอาชีพให้กับประชาชนเทศบาลลาดสวาย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 08.00 – 17.00 ณ ห้องประชุมเทศบาลลาดสวาย ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/22995 Share

ม.ค.
28

โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556 ภาควิชาเคมี

2014-01-23-sci_03

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556 หัวข้อ ประสบการณ์ของการออกปฏิบัติสหกิจศึกษา เทคนิคการเลือกสถานประกอบการ และการปฏิบัติตนในสถานประกอบการ โดยมีรุ่นพี่ภาควิชาเคมี นายธวัชชัย จุฑามาศ เป็นผู้มาให้ความรู้ในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557 ณ ห้องสโลป สถาบันวิจัยเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/18587 Share

มิ.ย.
08

กิจกรรมห้องเรียนพิเศษ

banner_s10-06-56_1

ผศ.ดร.นิตยา โง้ววัฒนา และอาจารย์กนกวรรณ ฤดีสิริศักดิ์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอนเรื่องสารละลายบัฟเฟอร์ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม ณ ห้องปฏิบัติการ L-7, L-8 สถาบันวิจัยเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=5469 Share

» Newer posts