Tag Archive: ภูมิปัญญาท้องถิ่น

พ.ค.
21

โครงการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับงานศิลปะวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

20190521sci

  ดร.มรกต พุทธกาล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิด “โครงการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับงานศิลปะวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น” ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง ST-1308 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/76705 Share

มี.ค.
15

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands On) ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Knowledge Sharing by Computer Science @RMUTT)

20190315comsci_125

  ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands On) ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Knowledge Sharing by Computer Science @RMUTT) ภายในงานมีกิจกรรมการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “BIG DATA การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่” โดย ผศ.ดร.บุรัสกร อยู่สุข อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และอาจารย์สุรสิทธิ์ จรัสเพ็ชร์ อาจารย์พิเศษด้านการจัดการโลจิสติกส์ และห่วงโซ่อุปทาน หัวข้อ “GAME DESIGN TECHNIQUE: DEPTH VS COMPLEXITY” โดยอาจารย์สรวิชญ์ โมกขาว อาจารย์โครงการปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ …

Continue reading »

มี.ค.
06

โครงการการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับงานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น : การย้อมจีวรพระด้วยสมุนไพรเพื่อลดการรบกวนจากแมลง

20180306sci_04

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี จัดโครงการการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับงานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น : การย้อมจีวรพระด้วยสมุนไพรเพื่อลดการรบกวนจากแมลง ในวันที่ 6 มีนาคม 2562 ณ วัดปัญญานันทาราม ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/83480 Share

พ.ค.
02

โครงการ “สร้างแรงบันดาลใจเพื่อการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม กิจกรรมย่อย “ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”

20180502sci_18

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ “สร้างแรงบันดาลใจเพื่อการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม กิจกรรมย่อย “ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” เพื่อให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกิดแรงบันดาลใจในการช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนก่อให้เกิดค่านิยมสังคมวัฒนธรรมการแบ่งปัน หรือ จิตสาธารณะ โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ ด้านหลังคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/64337 Share

ก.พ.
11

โครงการศึกษาเรียนรู้ วิถีชีวิตของคนไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จ.นครนายก

20180211physics_05

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เดินทางไปศึกษาเรียนรู้ วิถีชีวิตของคนไทย หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ จังหวัดนครนายก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้บูรณาการความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนรายวิชา 09413352 อุณหพลศาสตร์และฟิสิกส์เชิงสถิติ ตลอดจนนำไปใช้ในรายวิชาชีพ และการประกอบอาชีพต่อไป ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/60100 Share

เม.ย.
20

โครงการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับงานศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

20170419stem_118

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับงานศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้แก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะฯ โดยมีการบรรยาย หัวข้อ “แนวทางการเรียนรู้แบบ STEAM กับการบูรณาการด้านศิลปะ” โดย คุณพลากร ธนะชัย รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และมีการบรรยายเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “แนวทางการจัดกิจกรรม/โครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม”โดย อาจารย์ประภาส ทองรัก หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันพุธที่ 19 เมษายน 2560 ณ ห้อง ST-1 906 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/48296 Share